You are currently viewing משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: רשות המיסים פרסמה לוח עזר לחישוב מס הכנסה על שכר עבור 2021

משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: רשות המיסים פרסמה לוח עזר לחישוב מס הכנסה על שכר עבור 2021

לאחרונה פרסמה רשות המסים את לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת עבור חודש ינואר 2021 ועד סוף השנה. לוח העזר מרכז גם הנחיות למעסיקים ולמנכים אחרים. הנחיות אלו מתייחסות לניכויים מהכנסתו של שכיר וכמו כן הנחיות בתחומים אחרים המסייעות לכל אזרח. ניתן למצוא טבלאות המאפשרות לחשב את המס המתחייב בהתאם להכנסה ברוטו ולמצב המשפחתי.

להורדת טבלת העזר: לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה 2021

כתיבת תגובה