You are currently viewing משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: החלטת מיסוי חדשה בנושא הפחתת הון ברכישת חברת SPAC

משולחנו של מומחה המס, ג'קי מצא: החלטת מיסוי חדשה בנושא הפחתת הון ברכישת חברת SPAC

עדכון מס חדש משולחנו של רו"ח והמשפטן ג'קי מצא, מנהל רשות המיסים לשעבר, בנוגע להחלטת מיסוי בנושא הפחתת הון ברכישת חברת SPAC – "חברה מיוחדת למטרת רכישה" (Special Purpose Acquisition Company), כפי שפורסם על ידי רשות המיסים לאחרונה.

במסגרת ההחלטה נקבע, כי משיכה של כספי הגיוס הראשוני מהווה הפחתת הון, ותחולנה לגבּיה הוראות חוזר מס הכנסה. בהמשך לזאת, הסכומים שיתקבלו בידי החברה עד גובה יתרת המחיר המקורי של מניות החברה, יחשב כהשבה של עלות המניות  יתרת הסכום יחשב כרווח הון החייב במס.

להורדת קובץ המלא בנוגע  להחלטה, לחצו:

הפחתת הון ברכישת חברת SPAC – החלטת מיסוי בהסכם

כתיבת תגובה