You are currently viewing משולחנו של ג'קי מצא: צו לעידוד השקעות – אזורי פיתוח א' של מתקן תיירותי ואטרקציה

משולחנו של ג'קי מצא: צו לעידוד השקעות – אזורי פיתוח א' של מתקן תיירותי ואטרקציה

מומחה המס ומנהל רשות המיסים לשעבר, רו"ח והמשפטן ג'קי מצא, מדווח על פרסומו של צו לעידוד השקעות הון, לקביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות, התשפ"א 2021. בצו החדש נקבע – כי אזור פיתוח א' של מתקן תיירות ללינה יהיה כל הארץ, מלבד שטח השיפוט של עיריית הרצליה ותל אביב-יפו, זאת בהתאם להגדרתו בסעיף 18א (א) לחוק עידוד השקעות הון. בנוסף, נקבע כי אזורי פיתוח א' לאטרקציה יהיו באזורים המפורטים בצו, בהתאם להגדרה בסעיף 40א לחוק עידוד השקעות הון.

להורדת הצו המלא:

צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות)

כתיבת תגובה