You are currently viewing ג'קי מצא, מומחה המס: עדכון על הוראת קבע בנושא דירה חלופית שתיחשב כדירה יחידה עבור משפרי דיור
ג'קי מצא, מנהל רשות המיסים לשעבר

ג'קי מצא, מומחה המס: עדכון על הוראת קבע בנושא דירה חלופית שתיחשב כדירה יחידה עבור משפרי דיור

חוק מיסוי מקרקעין מאפשר למשפרי דיור לרכוש דירה חלופית לדירתם היחידה, ועדיין ליהנות ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה / להיחשב כמוכרי דירה יחידה, לעניין הפטור ממס שבח. זאת בתנאי שימכרו את דירתם הישנה תוך התקופות שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין.

סעיף 9 (ג1ג) (2) (ב) לחוק קובע כי יחיד תושב ישראל שמכר את הדירה שהייתה דירתו היחידה עד לרכישת הדירה הנוספת  תוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה הנוספת, יהיה זכאי למדרגות מס רכישה של דירה יחידה ברכישת הדירה הנוספת. כמו כן, קובע סעיף 49 ג (1) תקופה של 18 חודשים למכירת הדירה הישנה.

לפי פרסום חדש של רשות המסים, עליו מדווח מומחה המס ג'קי מצא, מנהל רשות המסים לשעבר, תקופת 18 החודשים שבסעיפים אלו, אשר נקבעה במסגרת תיקון 85 לחוק כהוראת שעה לתקופה של 5 שנים, תשתנה ל- 24 חודשים כהוראת קבע.

להחלטה המלאה באתר רשות המסים, לחצו כאן.

כתיבת תגובה