You are currently viewing ג'קי מצא: "ישנם עיוותים הגורמים לפערי מיסוי" | הארץ

ג'קי מצא: "ישנם עיוותים הגורמים לפערי מיסוי" | הארץ

עיתון "הארץ" פרסם את כתבתו של ג'קי מצא, סגן מנהל רשות המסים לשעבר, בדבר תוכנית המסים החדשה דאז.

מצא, יחד עם מאיר קפוטא, הקימו את וועדת מצא-קפוטא, שבחנה את העניין. "אחד מיעדיה המרכזיים של תוכנית המסים הרב שנתית הוא קידום האחידות בשיעורי המס ופישוט מערכת מיסוי ההון בישראל", הסביר ג'קי מצא. "הוועדה לתוכנית המסים קבעה כי אחרי ההחלטה לאמץ בישראל את עקרון המיסוי האחיד על הון, ראוי לעשות כן באופן מלא. זאת אומרת, לבטל פערי מיסוי הגורמים לחוסר בהירות, פוגעים בפשטות התפעולית, מתמרצים הקצאת מקורות לא יעילה ויוצרים השפעות מס לא רצויות על שיקולי המשקיעים".

על פי מסקנות הוועדה, מס בשיעור 20% על רווח הון ריאלי בידי יחיד, וגם על ריבית ודיווידנד, ישקף נקודת איזון נאותה בין שיקולים התומכים בהעלאה ניכרת של מיסוי ההון.

הכתבה פורסמה לראשונה באתר הארץ בתאריך 08.06.2005

כתיבת תגובה