You are currently viewing ג'קי מצא: התקופה בין 1.3.20-30.6.21 לא תחשב ב- 18 החודשים למכירת דירה ישנה

ג'קי מצא: התקופה בין 1.3.20-30.6.21 לא תחשב ב- 18 החודשים למכירת דירה ישנה

במסגרת החוק לדחיית מועדי תשלומי מסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש, (תיקוני חקיקה) התשפ"א – 2020, אושר חוק אשר במסגרתו נקבע כי רוכשי דירות מגורים, אשר היו אמורים למכור את דירתם בתוך 18 החודשים מיום רכישת הדירה החדשה, כדי ליהנות משיעורי מס רכישה מופחתים ב"רכישת דירה יחידה", והמועד האחרון למכירת הדירה "הישנה" הסתיים בתקופה שבין 1.3.2020 עד ה-30.6.2021, התקופה האמורה לא תילקח בחשבון.

מומחה המס והמשפטן ג'קי מצא, מנהל רשות המיסים לשעבר, אמר בנושא: "מדובר בחוק ראוי מאין כמוהו, בשל המצב בו המדינה נמצאת והקושי הרב שנוצר במכירת נכס ישן בשל מגפת הקורונה. רשות המיסים נהגה כמצופה ממנה והתחשבה באזרחים, וחוק זה יסייע לעשרות אלפי משפחות בישראל".

להורדת החוק הרלוונטי:

חוק לדחיית מועדי תשלומי מסים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה), התשפ"א – 2020

כתיבת תגובה